[Bedrijf] Privacyverklaring

1. Inleiding

[Bedrijf] BV, org.nr. [000000-0000] ("[Bedrijf]") respecteert uw privacy en streeft altijd een hoog niveau van digitale veiligheid na. Wij willen dat u zich altijd veilig voelt wanneer u persoonsgegevens aan [Bedrijf] geeft.

Het doel van deze privacyverklaring ("Privacyverklaring") is drieledig:

 1. Verklaren hoe we de informatie gebruiken die u met ons deelt wanneer u een overeenkomst aangaat om producten van ons te kopen,
 2. Veiligstellen dat u begrijpt welke informatiewe met uw toestemming verzamelen en wat we daar wel en niet mee doen, en
 3. Ons verantwoordelijk stellen om onder dit beleid uw rechten en uw privacy te beschermen.

Persoonsgegevens zijn alle vormen van informatie die direct of indirect herleidbaar is tot een levende, natuurlijke persoon, bijvoorbeeld namen, adressen, telefoonnummers en IP-adressen.

Alle informatie die we over u verzamelen, is gerelateerd aan de verkoop van onze producten in onze winkels. We gebruiken deze informatie voor niets anders.

Bedrijf is de gegevensverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die het in het kader van de Overeenkomst van u verzamelt en verwerkt. Dit betekent dat [Bedrijf] verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens. [Bedrijf] houdt zich altijd aan de geldende wetten inzake het verwerken van uw persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de privacywet en andere wetten die van toepassing zijn. De contactgegevens van Bedrijf vindt u onder punt 9.

2. Welke persoonsgegevens verzamelen we van u als klant en met welk doel?

Er zijn grofweg twee categorieën informatie die we verzamelen:

1) informatie we nodig hebben om onze verplichtingen volgens het koopcontract na te komen [retourrecht, ruilrecht en garantie]. Zonder deze gegevens kunnen wij onze verplichtingen niet nakomen en kunnen we genoodzaakt zijn om u een aankoop te weigeren, en

2) informatie die wij kunnen gebruiken om [klantenservice te bieden en om deze diensten te evalueren, te ontwikkelen en te verbeteren] als u bereid bent zulke informatie met ons te delen.

Zie pag. 9voor een volledig overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt en waarom en hoelang ze worden verwerkt.

3. Wanneer verzamelen wij persoonsgegevens?

We verzamelen persoonsgegevens:

 • Specify specifically when collecting personal information, such as when the customer buys a product in store. Om van bonusprogramma's te profiteren, nieuwsbrieven te ontvangen of aan wedstrijden en/of evenementen deel te nemen.
 • Wanneer u contact opneemt met onze support
 • Wanneer u de website gebruikt (Nieuwsbriefformulier in de voettekst? Link naar MailChimp met double opt-in, waardoor abonnees twee keer moeten bevestigen dat ze een nieuwsbrief willen ontvangen.)
 • [More or delete]

4. Hoe delen we de informatie met andere bedrijven?

We delen uw informatie met een aantal samenwerkingspartners om u de diensten te kunnen bieden die nodig zijn wanneer u meldt geïnteresseerd te zijn. Zo krijgt bijvoorbeeld [enter an example of the category of recipients and why they will have access]. MailChimpons nieuwbriefsysteem dat lijsten en nieuwsbriefmailings beheert. Vul hier eigen gegevens in...

[Bedrijf] maakt gebruik van een aantal database- en programmaleveranciers om zo makkelijk mogelijk met u te kunnen communiceren. Met deze externe partijen gaan we altijd een geheimhoudingsovereenkomst aan en we houden ons aan de wettelijke eisen voor de overdracht van persoonsgegevens en voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Op die manier is de veiligheid en geheimhouding van uw persoonsgegevens gewaarborgd.

5. Overdracht aan andere landen

[Golfstore] draagt uw persoonsgegevens niet over aan landen buiten de EU of de EER.
ofwel
Als u MailChimp gebruikt, dat in de VS gevestigd is, is het onderstaande van toepassing. [Bedrijf] draagt uw persoonsgegevens over aan een land buiten de EU of de EER. Zulke overdracht gebeurt altijd op een veilige en wettelijke manier. [Bedrijf] draagt uw persoonsgegevens niet over aan een externe partij buiten de EU of de EER zonder eerst een overeenkomst aan te gaan en zich ervan te vergewissen dat het land door de Europese Commissie is goedgekeurd of dat de externe partij is gecertificeerd volgens de Privacy Shield Principles. 

6. Uw rechten

Wij zijn verplicht om uitsluitend persoonsgegevens te verwerken die correct, relevant en noodzakelijk zijn voor onze doeleinden en u heeft het recht om dit te controleren. Bedrijf is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens worden verwerkt volgens de geldende wetgeving.

Bedrijf zal op uw verzoek of op eigen initiatief gegevens die onjuist, onvolledig of misleidend blijken te zijn, rechtzetten, wissen of aanvullen.

I. Toegang krijgen tot uw persoonsgegevens

 • Wij zullen op uw verzoek zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van uw verzoek tot inzage in uw gegevens, informatie verstrekken over de persoonsgegevens die wij van u verwerken.
 • Dit betekent dat u het recht heeft om via een schriftelijke, ondergetekende aanvraag, kosteloos een uittreksel uit het register op te vragen om te zien welke persoonsgegevens wij van u hebben, met welke doeleinden ze worden bewaard en aan welke ontvangers ze zijn doorgegeven of zullen worden doorgegeven. U heeft eveneens het recht om in het uittreksel informatie te verkrijgen over de herkomst van de persoonsgegevens als deze niet van u zijn verkregen, over het voorkomen van geautomatiseerde besluitvorming (met inbegrip van profilering) en over de periode waarin de gegevens worden bewaard of de criteria die worden toegepast om deze periode vast te stellen.
 • U heeft bovendien recht op een kopie van de persoonsgegevens die worden verwerkt.

II. Rechtzetting van uw persoonsgegevens eisen
Wij zullen op uw verzoek zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van uw verzoek tot rechtzetting van uw gegevens, de onjuiste of onvolledige gegevens die we van u verwerken, rechtzetten.

III. Verwijdering van uw persoonsgegevens eisen

 • Wij zullen op uw verzoek zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van uw verzoek tot verwijdering, uw persoonsgegevens verwijderen als die niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld.
 • Het kan gebeuren dat wij uw persoonsgegevens niet onmiddellijk kunnen of mogen verwijderen. We zullen dan de verwerking voor andere doeleinden stopzetten en u informeren over de wettelijke basis en het relevante doel om met verwerking door te gaan.

IV. Beperking van verwerking eisen

 • U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten markeren zodat ze alleen voor beperkte doeleinden mogen worden verwerkt. U kunt deze beperking onder meer eisen als u vindt dat uw gegevens onjuist zijn en u zoals hierboven aangegeven om rechtzetting heeft gevraagd. In afwachting dat uw gegevens worden gecontroleerd, wordt de verwerking ervan beperkt.
 • Bedrijf zal u op de hoogte brengen als uit het onderzoek blijkt dat de verwerking moet worden beperkt. We zullen ervoor zorgen dat de nodige rechtzettingen of de verwijdering van gegevens en de beperking van de verwerking van gegevens eveneens gebeurt bij de bedrijven waaraan Bedrijf uw persoonsgegevens heeft doorgegeven.

V. Dataportabiliteit eisen
U heeft het recht om, onder bepaalde voorwaarden, uw persoonsgegevens op te vragen en in een gestructureerd, algemeen gangbaar en machineleesbaar formaat aan een andere gegevensverantwoordelijke over te dragen.

VI. Bezwaar maken tegen verwerking van persoonsgegevens die op basis van een belangenafweging gebeurt en uitvoering van de overeenkomst
U kunt bezwaar maken tegen verwerking als deze op een belangenafweging is gebaseerd. Als u bezwaar maakt tegen zulke verwerking, gaan wij alleen door met de verwerking als er gegronde redenen zijn voor de verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen. In dat geval zullen we u over deze redenen informeren.

VII. Eisen dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing stopzetten
U heeft steeds het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing door te mailen naar [e-mailadres]. Wanneer wij uw bezwaar hebben ontvangen, houden we op met de verwerking van uw persoonsgegevens voor zulke marketingdoeleinden. U kunt ons altijd bereiken op [e-mailadres] of u afmelden voor onze nieuwsbrief en soortgelijke mailings.

VIII. Bij de Autoriteit Persoonsgegevens klagen over onze verwerking van uw persoonsgegevens en de naleving van de wet

 • U heeft het recht om bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerking van uw persoonsgegevens te klagen als u vindt dat we de Privacyverklaring overtreden, uw rechten niet nakomen of op andere wijze in strijd met de wet handelen.
 • N.B. De Zweedse tegenhanger Datainspektionen verandert per 25 mei 2018 van naam in Integritetsskyddsmyndigheten.

7. Veiligheid

U moet zich altijd veilig kunnen voelen wanneer u uw persoonsgegevens aan ons geeft. [Bedrijf] heeft daarom de benodigde veiligheidsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens tegen ongeoorloofde toegang, verandering en verwijdering te beschermen.

Voorbeelden van veiligheidsbevorderende maatregelen die we hebben genomen zijn het gebruik van versleutelde verbindingen, toegangsbeheer, antivirus en firewalls, het invoeren en onderhouden van een doelmatig beleid met heldere richtlijnen, en het plaatsen van fysieke beveiliging in de vorm van brand- en waterweringen. 

Het is belangrijk voor ons dat de informatie over onze klanten beveiligd is. Hoewel wij de nodige voorzorgsmaatregelen voor gegevensbescherming in acht nemen, is geen enkele maatregel volledig veilig en daarom kunnen we de veiligheid van uw persoonsgegevens niet 100% garanderen.

Mochten wij de controle over privacygevoelige persoonsgegevens verliezen, bijvoorbeeld uw burgerservicenummer, zullen we u zo snel mogelijk op de hoogte brengen en uiterlijk binnen 72 uur nadat we het incident hebben ontdekt.

8. Wijzigingen in de Privacyverklaring

Soms kunnen we onze Privacyverklaring wijzigen. Als we aanzienlijke wijzigingen aanbrengen, sturen we u een duidelijk bericht afhankelijk van wat in de gegeven omstandigheden aangewezen is, bv. door u een e-mail of sms te sturen of door een pop-up met informatie te laten verschijnen voordat u toegang krijgt tot de website van [Bedrijf]. In bepaalde gevallen zullen we u vooraf inlichten, waarbij uw verdere gebruik van de website nadat de wijzigingen zijn aangebracht, als goedkeuring van de wijzigingen geldt. Daarom verzoeken we u vriendelijk om zulke berichten aandachtig te lezen.

Als u de website niet meer wilt gebruiken of als u niet wilt dat we uw persoonsgegevens in ons register blijven verwerken in overeenstemming met de nieuwe versie van de Privacyverklaring, kunt u ons dit laten weten. Dan verwijderen we uw persoonsgegevens binnen 30 dagen na ontvangst van uw bericht. We kunnen uw gegevens echter niet verwijderen als er juridische redenen zijn om met de verwerking door te gaan. In dat geval zullen we u over deze redenen informeren.

9. Contactgegevens

Dank u dat u onze Privacyverklaring heeft gelezen. Als u vragen heeft, kunt u steeds contact met ons opnemen.

Gegevensverantwoordelijke
[Bedrijf]

Adres
[Straat]
[Postcode en plaats]

E-mailadres
[E-mail]

Telefoonnummer
[Telefoonnummer]


Below is the compilation of the personal data and the processing of these that we think that you have. This you need to carefully review and fill in and remove where it fails.

NOTE !!! Hide or delete this field as you read the information.

Overzicht van de verwerking van persoonsgegevens van onze klanten

Persoonsgegevens Doel Verwerking Wettelijke basis Opslagtijd
• Voor- en achternaam
• Burgerservicenummer
• Contactgegevens (bv. adres, e-mail en telefoon)
• Betaaloverzicht
• Betalingsinformatie
• Kredietgegevens van kredietregistratiebureaus
• Koopinformatie (bv. welk artikel is besteld en of het op een ander adres moet worden afgeleverd)
Om uw bestelling/aankoop te kunnen behandelen. • Levering (waaronder berichten en contacten betreffende de levering)
• Identificatie en leeftijdscontrole
• Behandeling van betaling (met inbegrip van analyse van mogelijke betaaloplossingen, hetgeen een controle aan de hand van een betaaloverzicht en {het opvragen van kredietgegevens kan omvatten)
• Adrescontrole aan de hand van Nationaal Persoonadresregister
• Verwerking van reclamatie- en garantiezaken
Uitvoering van overeenkomst Totdat de aankoop is uitgevoerd (met inbegrip van levering en betaling) en gedurende 36 maanden erna met het oog op het behandelen van eventuele reclamatie- en garantiezaken
Voor- en achternaam
E-mailadres
Om klantenservicezaken af te handelen • Communicatie en beantwoorden van eventuele vragen aan kantenservice (per telefoon of e-mail) alsmede vragen over onze producten en/of winkels
• Behandelen van eventuele klachten- en supportzaken (waaronder technische ondersteuning)
Belangenafweging Totdat uw klantenservicezaak is afgesloten
IP-adres (gebruik van cookies) • Voor algehele analytische informatie over uw gebruik van onze diensten
• om functionele instellingen op te slaan, zoals taal en andere gegevens
• Om u relevante reclame toe te sturen
Uw IP-adres opslaan in een tekstbestandje dat in uw browser of op uw apparaat wordt bewaard Belangenafweging  
• Voor- en achternaam
• Burgerservicenummer
• Contactgegevens (bv. adres, e-mail en telefoon)
• Betaaloverzicht
• Betalingsinformatie
• Uw correspondentie met Bedrijf
• Gegevens over tijdstip en plaats van aankoop en eventuele mankementen/klachten
Om de juridische verplichtingen van Bedrijf te nakomen • Verwerking om de juridische verplichtingen {van Bedrijf op grond van wettelijke vereisten, vonnissen of overheidsbeslissingen na te komen (bv. boekhoudwet, antiwitwaswet of regels over productaansprakelijkheid en -veiligheid, bepalingen over het opvragen van communicatie en informatie aan het publiek en de klanten over productalarm en terugroepingen wanneer bijvoorbeeld een product defect of schadelijk voor de gezondheid blijkt te zijn). Juridische verplichting Totdat de aankoop is uitgevoerd (met inbegrip van levering en betaling) en gedurende 36 maanden erna.
• Voor- en achternaam
• Burgerservicenummer
• Bonuskaartnummer
Om uw bonuspunten te beheren wanneer u een aankoop doet • Registratie en berekening van bonuspunten gebaseerd op uw aankopen
• Communicatie bij vragen over uw bonus
Uitvoering van bonuskaartovereenkomst  
• Voor- en achternaam
• E-mail
• Bonuskaartnummer
• Aankoopoverzicht
• Om reclame te maken voor nieuwe producten die naar ons idee interessant voor u kunnen zijn (bv. nieuwsbrieven)
• Om aanbiedingen te versturen
• Om nieuws aan te kondigen in verband met onze winkel
• Aanmaken van uw persoonlijke aanbieding
• Nieuws over onze winkel aanpassen aan uw aankoopoverzicht
Belangenafweging